reklama

hide

Warunki

WARUNKI OGÓLNE

 

Reklamy na serwisie www.infomobil.pl sprzedawane i wyświetlane są według liczby

wyświetleń. 

Firma EURO-PARTNER właściciel serwisu www.infomobil.pl ponosi odpowiedzialność

wyłącznie za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia,

powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

 

Minimalna liczba emisji reklamy wynosi 1000 wyświetleń.

 

 

ZAMAWIANIE REKLAM

 

Zamówienia emisji reklam dokonuje się na formularzu przesyłanym przez firmę

EURO-PARTNER.

Zamówienie określa liczbę zamawianych emisji oraz typ reklamy bądź reklam.

Po otrzymaniu wypełnionego Formularza oraz materiałów, serwis zamieszcza reklamę

bądź reklamy na www.infomobil.pl.

 

 

WARUNKI PŁATNOŚCI

 

Płatność za zamówienie i emisje reklamy bądź reklam jest dokonywana na podstawie

Faktury VAT wystawioną przez firmę EURO-PARTNER w ciągu 7 dniu od daty

wystawienia.  

 

 

TREŚĆ I STYL REKLAM

 

Firma EURO-PARTNER właściciel serwisu www.infomobil.pl nie ponosi

odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam.

 

Firma EURO-PARTNERT zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia oraz

wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi

uzasadnione podejrzenie że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia

społecznego lub naruszają prawa osób trzecich.

 

 

ARTYKUŁY SPONSOROWANE

 

 1. Autor – użytkownik dokonujący rejestracji w Serwisie w celu publikacji artykułów, spełniający warunki Regulaminu. 

 2. Wszystkie artykuły są moderowane przez administratora serwisu i akceptowane lub odrzucane maksymalnie w ciągu 10 dni

 3. Każdy artykuł powinien zawierać co najmniej 2500 znaków (licząc ze spacjami).

 4. W artykule mogą się znajdować maksymalnie 3 linki kierujące do zewnętrznych stron z zastrzeżeniem pkt 7. 

 5. Artykuł powinien być unikalny, starannie przygotowany.

 6. Treść artykułu powinna być poprawna pod względem ortograficznym i stylistycznym, sensowna i logiczna, zgodna z polskim prawem.

 7. Linki w artykule nie mogą prowadzić do stron o tematyce erotycznej, hazardowej oraz jakiejkolwiek innej zawierającej treści lub materiały obraźliwe, obsceniczne, wulgarne, pornograficzne, nawołujących do użycia przemocy, stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego oraz inne stanowiące złamanie obowiązującego prawa.

 8. Autor artykułu ponosi wszelką odpowiedzialność za jego treść.

 9. Artykuł może zostać opublikowany razem ze zdjęciem, które dostarczy Autor

 10. Ewentualne zdjęcia umieszczane w artykule powinny spełniać następujące kryteria: format: jpg/gif/pngprzystępna jakość

 11. waga: max 800kB

 12. szerokość: max. 620px (pow. 450px – dla zdjęć umieszczanych w artykułach promowanych na stronie głównej w Sliderze)

 13. Ewentualne zdjęcia nie mogą prezentować tematyki erotycznej, hazardowej lub będące obraźliwe, obsceniczne, wulgarne, pornograficzne, nawołujących do użycia przemocy, stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego oraz inne stanowiące złamanie obowiązującego prawa.

 14. Autor oświadcza, iż posiada pełne prawa majątkowe do ewentualnych zdjęć umieszczanych przez w Artykule i ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich do tych zdjęć.

 15. Autor oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem praw majątkowych do tworzonych artykułów i ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich do artykułów.

 16. Administrator zastrzega możliwość wprowadzania drobnych modyfikacji do Artykułu Autora oraz zmiany kategorii.

 17. Administrator zastrzega możliwość niedopuszczenia do publikacji artykułu lub usunięcia artykułu bez informowania o tym fakcie Autora 

 18. W celu usunięcia Artykułu lub konta należy skontaktować się z Administratorem.

 19. Serwis używa plików cookie do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Służą one jedynie do poprawienia komfortu przeglądania zawartości serwisu.

 20. Adres e-mail Autora jest używany jedynie do wysyłania potwierdzeń dotyczących rejestracji w Serwisie, pomocy przy odzyskaniu zapomnianego hasła oraz w celach informacyjnych na temat zmian w funkcjonowaniu lub Regulaminie Serwisu. 

 21. Administrator zastrzega możliwość blokady lub całkowitego usunięcia konta Autora, który nagminnie łamie Regulamin.

 22. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działanie bądź nie działanie Serwisu. 

 23. Autor dokonujący rejestracji w Serwisie oświadcza, iż akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.

 24. Administrator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu, o czym poinformuje wszystkich

 25. Autorów co najmniej 30dni przed wprowadzeniem.

hide
hide
hide
hide