reklama

hide

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.INFOMOBIL.PL

 

 

 

 

I. Definicje

 

 

 

 

 §1

 

Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.infomobil.pl zawierający zbiór ogłoszeń

 

 

 §2

 

Administrator serwisu – właściciel serwisu i jego treści, z którym każdy zainteresowany może się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem admin@infomobil.pl

 

 

 §3

 

Gość serwisu – osoba przeglądająca treść serwisu

 

 

 §4

 

Zarejestrowany użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, będąca użytkownikiem serwisu zlokalizowanego pod adresem www.infomobil.pl która dokonała poprawnej rejestracji, zaakceptował niniejszy regulamin, dokonała opłaty rejestracyjną i umieszcza w serwisie swoje ogłoszenia na podstawie zawartej na warunkach określonych w niniejszym regulaminie umowy z administratorem serwisu o świadczenie usług w zakresie udostępniania zasobów sytemu informatycznego administratora.

 

 

 §5

 

Opłata rejestracyjna – opłata jaką zarejestrowany użytkownik wnosi na rzecz administratora serwisu w zamian za, którą otrzymuje możliwość prezentacji swojego ogłoszenia w serwisie przez określony czas. Jej wysokość jest wskazana w tabeli opłat na stronie internetowej pod adresem www.infomobil.pl

 

 

 

 

II. Zasady działania serwisu

 

 

 

 §1

 

Serwis świadczy usługi polegające na udostępnieniu Zarejestrowanym użytkownikom możliwości stałej emisji ogłoszeń dotyczących branży motoryzacyjnej.

 

 

 §2

 

Każde ogłoszenie zawiera takie informacje jak:

- Nazwa firmy

- Adres firmy

- Maksymalnie 10 zdjęć

- Numery telefonów

- Stronę www. ( z bezpośrednim przekierowaniem)

- Adres e-mail

- Dni i godziny otwarcia

- Typy pojazdów

- Kategorie działalności  firmy

- Specjalizacje firmy

- Dokładna mapa dojazdu do firmy

- Opis firmy

- Ilość wyświetleń ogłoszenia

- Datę dodania ogłoszenia

 

 

 §3

 

Zamieszczanie w serwisie ogłoszeń możliwe jest tylko w przypadku zawarcia odpłatnej umowy z administratorem serwisu o udostępnienie zasobów informatycznych serwisu internetowego www.infomobil.pl

 

 

 §4

 

Zawarcie umowy z administratorem następuje:

 

* Poprzez dokonanie poprawnej rejestracji przez użytkownika i akceptację niniejszego regulaminu.

 

* Poprzez wypełnienie wszystkich danych potrzebnych do zamieszczenia ogłoszenia w serwisie www.infomobil.pl i    podpisanie bezpośrednio umowy z przedstawicielem serwisu.

 

 

 §5

 

W przypadku podpisania umowy bezpośrednio z przedstawicielem handlowym serwisu www.infomobil.pl, administrator dla każdego konta zakłada dodatkowo konto e-mail, do którego dostęp otrzymuje zarejestrowany użytkownik aby mógł samodzielnie zarządzać swoim ogłoszeniem.

 

 

 §6

 

Niniejsza umowa została zawarta na czas określony jednego roku od dnia rejestracji użytkownika bądź podpisania umowy z przedstawicielem handlowym serwisu www.infomobil.pl

 

 

 §7 

 

Po zakończeniu jednego roku obowiązywania umowy ulega ona automatycznemu przedłużeniu na okres kolejnego roku, chyba że zostanie wypowiedziana na piśmie listem poleconym wysłanym na adres Zleceniobiorcy, nie później niż na 30 dni przed zakończeniem rocznego okresu obowiązywania.

 

 

  §8

 

Abonament miesięczny wynosi 20 zł netto + VAT 23% za wyświetlanie ogłoszenia w serwisie www.infomobil.pl 

 

 

  §9

 

Abonament miesięczany jest płatny w ciągu 7 dni od dnia wystawienia Faktury VAT na konto firmy

EURO-PARTNER która jest właścicielem serwisu www.infomobil.pl.

 

 

  §10

 

Nie dotrzymanie terminu zapłaty spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.

 

 

  §11

 

Zarejestrowany użytkownik  upoważnia firmę EURO-PARTNER która jest właścicielem serwisu www.infomobil.pl do wystawiania faktur VAT bez podpisu.

 

 

  §12

 

W przypadku opóźnienia wpłaty (zgodnie z terminem ustalonym na fakturze) właściciel serwisu www.infomobil.pl może wstrzymać wyświetlanie ogłoszenia bądź rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

 

 

  §13

 

Niedozwolone jest jakiekolwiek wykorzystywanie serwisu w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, jego celem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

  §14

 

Niedozwolone jest umieszczanie ogłoszeń przez zarejestrowanych użytkowników, których treść byłaby sprzeczna z przepisami prawa lub też naruszała jakiekolwiek prawa osób trzecich, a w szczególności dobra osobiste, prawa własności intelektualnej, prawa autorskie, prezentowała przemoc, jakąkolwiek formę dyskryminacji itp.

 

 

  §15

 

Niedozwolone jest umieszczenie jednego ogłoszenia w więcej niż w 5 kategoriach i podkategoriach (nie dotyczy typów pojazdów).

 

 

  §16

 

Niedozwolone jest bez wyraźnej zgody administratora prezentowanie za pomocą serwisu internetowego i umieszczanych ogłoszeń jakiejkolwiek formy reklamy, w szczególności poprzez zamieszczanie odnośników do innych stron internetowych.

 

 

  §17

 

Niedozwolone jest naruszanie jakichkolwiek praw osób prezentujących swoje ogłoszenia w szczególności poprzez kopiowanie zdjęć lub treści umieszczonych ogłoszeń i wykorzystywanie ich w jakikolwiek sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

  §18

 

W przypadku naruszenia, któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do serwisu zarejestrowanemu użytkownikowi i usunięciu jego ogłoszenia.

 

 

 

 

III. Rejestracja

 

 

 

 

  §1

 

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w zakładce DODAJ FIRME, podanie wskazanych tam danych, akceptacji REGULAMINU,  i kliknięcie linku aktywacyjnego w otrzymanym e-mailu od administratora serwisu www.infomobil.pl   

 

 

  §2

 

Po dokonaniu rejestracji użytkownik uzyskuje dostęp do zasobów informatycznych serwisu, ma możliwość umieszczenia swojego ogłoszenia i jego edycji, które będzie dostępne dla wszystkich gości serwisu przez okres zawartej umowy.

 

 

  §3

 

Dodanie ogłoszenia przez zarejestrowanego użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem o prawdziwości umieszczonych w nim danych, a w szczególności danych osobowych, zdjęć i numeru telefonu kontaktowego.

 

 

  §4

 

Dodanie ogłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem, że zamieszczone w ogłoszeniu treści nie naruszają żadnych praw osób trzecich w tym w szczególności prawa wskazanych w pkt. II ust. 14 niniejszego regulaminu.

 

 

  §5

 

Zarejestrowany użytkownik umieszczający ogłoszenie bierze na siebie pełną odpowiedzialność za jego treść. Administrator serwisu jest upoważniony do podjęcia działań opisanych w pkt II ust. 16 niniejszego regulaminu w przypadku, gdy ogłoszenie będzie sprzeczne z niniejszym regulaminem lub poweźmie informację, że ogłoszenie może być sprzeczne z jakimikolwiek przepisami prawa.

 

 

 §6

 

Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia jeżeli zachodzi podejrzenie, że są one niezgodne z niniejszym regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.

 

 

  §7

 

Ogłoszenie spełnia walor poprawności jeżeli wszystkie jego treści są zgodne z prawdą, zasadami niniejszego regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

  §8

 

Zarejestrowany użytkownik może zamieszczać w ogłoszeniu zdjęcia, przy czym w jednym ogłoszeniu może znajdować się nie więcej niż 10 zdjęć o wielkości nie większej niż  2Mb.

 

 

  §9

 

W przypadku gdy ogłoszenie nie spełnia warunków wskazanych w regulaminie administrator zastrzega  sobie prawo do odmowy jego udostępnienia.

 

 

 §10 

 

Administrator serwisu zawiadomi użytkownika wysyłając mu e-mail na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym o niezgodności jego ogłoszenia i podjętych działaniach.

 

 

  §11

 

Dokonując rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

IV. Odpowiedzialność i zobowiązania

 

 

 

 

  §1

 

Wszystkie ogłoszenia jakie dostępne są w serwisie nie stanowią oferty i nie będą stanowiły tym samym podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec administratora serwisu.

 

 

 §2

 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu związaną z ulepszaniem jego strony technicznej, w związku z czym nie może to stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.

 

 

 §3

 

Administrator zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści stanowiących jego własność. Niedozwolone jest kopiowanie i wykorzystywanie jakichkolwiek treści serwisu bez wyraźnej zgody administratora.

 

 

§4

 

Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, przy czym nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wywołaną działaniem siły wyższej, a związaną z zakłóceniami w dostępie do serwisu.

 

 

 

  

 V. Tabela Opłat

 

 

 

 

  §1

 

Wysokość miesięcznego Abonamentu dla każdego ogłoszenia w serwisie www.infomobil.pl wynosi  20 zł netto + VAT 23%.

 

 

 

 

 VI. Postanowienia końcowe

 

 

 

 

  §1

 

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym o każdorazowej zmianie zawiadomi zarejestrowanych użytkowników, celem jej akceptacji.

 

 

§2

 

Akceptacja o jakiej mowa w ust. 1 powyżej następowała będzie poprzez brak sprzeciwu co do dokonanej zmiany wyrażonej w formie wysłania listu e-mail do administratora w  terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.

 

 

§3

 

Wysłanie sprzeciwu do administratora jest równoznaczne z jej rozwiązaniem za dwutygodniowy terminem wypowiedzenia liczonym od dnia wysłania sprzeciwu co do zmiany treści regulaminu.

 

 

§4

 

Wszystkie nazwy tytułów części regulaminu od I do VI wyrażone cyframi rzymskimi mają jedynie charakter pomocniczy.

 

 

§5

 

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej serwisu pod adresem www.infomobil.pl w zakładce regulamin.

 

 

 

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 16 Lipca 2012 roku. Zaakceptowanie niniejszego REGULAMINU jest jednoznaczne z jego zapoznaniem się i traktowane jako podpisanie umowy z firmą EURO-PARTNER która jest właścicielem serwisu www.infomobil.pl.

 

hide
hide
hide
hide